آمار رشد مالی را باور کنیم یا حرف مردم؟

به گزارش گردشیا، براساس داده های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد آنالیز از مجموع 5 هزار و 950 فقره جواز تاسیس صادره، گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها با اخذ 737 فقره جواز تاسیس توانست بیشترین مقدار جواز تاسیس صادره را در میان سایر گروه های صنعتی به خود اختصاص دهد و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود 11 درصدی را به لحاظ تعداد تجربه کند. داده های اعلام شده بعلاوه نشان دهنده آن است که از حدود 614هزار میلیارد ریال سرمایه پیش بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره در دوره زمانی مورد آنالیز، سهم گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها حدود 44هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 31 درصدی داشته است.

آمار رشد مالی را باور کنیم یا حرف مردم؟

اما مجموع اشتغال پیش بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره نیز در بهار 98 برابر با 138هزار و 822 نفر بوده که از این میان سهم اشتغال زایی در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها برابر با 18 هزار و 167 نفر پیش بینی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود 5درصدی داشته است. داده های اعلام شده بعلاوه بیانگر آن است که در بهار 98 در مجموع هزار و 310 فقره پروانه بهره برداری (ایجادی و توسعه ای) در کشور صادر شده است که سهم گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها از مجموع پروانه های بهره برداری صادره برابر با 192 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 5/ 25 درصدی داشته است. سرمایه محقق شده برای پروانه های بهره برداری صادره در این مدت نیز بیش از 92 هزار میلیارد ریال بوده که از مجموع سرمایه گذاری اجرا شده سهم محصولات غذایی و آشامیدنی ها بیش از 37 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 382 درصدی داشته است. با توجه به داده های اعلام شده می توان گفت محصولات غذایی و آشامیدنی ها بالاترین سرمایه گذاری محقق شده در بهار امسال را به خود اختصاص داده اند و توانسته اند حدود 41 درصد از سهم کل سرمایه گذاری کشور را به خود اختصاص دهند.

اشتغال محقق شده برای پروانه های بهره برداری صادره نیز در مجموع برابر با 21هزار و 982 نفر بوده که سهم اشتغال ایجاد شده در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها در مدت زمان مورد آنالیز 3 هزار و 516 نفر بوده است، با توجه به آمار اعلام شده این نکته نمایان می گردد که گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها در این دوره زمانی بیشترین سهم از ایجاد اشتغال را نیز به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر ارزیابی فرایند صدور پروانه های بهره برداری حاکی از سبقت طرح های ایجادی از طرح های توسعه ای است. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد آنالیز در مجموع 688 فقره پروانه بهره برداری ایجادی (پروانه بهره برداری ایجادی شامل پروانه های صادره برای راه اندازی واحدهای نو صنعتی می گردد) ثبت شده که نسبت به سال قبل بیش از 9 درصد رشد داشته است.

سهم محصولات غذایی و آشامیدنی ها از طرح های ایجادی صادره در این دوره زمانی برابر با 77 طرح بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به 33 درصدی داشته است. سهم پروانه های بهره برداری توسعه ای نیز در دوره زمانی مورد آنالیز در مجموع 622 فقره (پروانه بهره برداری توسعه ای شامل پروانه های صادره برای توسعه واحدهای فعال می گردد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 22 درصدی داشته است. داده های اعلام شده بیانگر آن است که سهم محصولات غذایی و آشامیدنی ها از طرح های توسعه ای صادره در این دوره زمانی برابر با 115 فقره طرح بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 21 درصدی داشته است.

طرح های مهم

آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بعلاوه بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد آنالیز در مجموع 30 طرح مهم به تفکیک نوع صنعتی و معدنی بودن به بهره برداری رسیده است که از میان طرح های مذکور سهم گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها 8 طرح بوده است که با توجه به آمار اعلام شده می توان گفت حدود یک چهارم طرح های مهم به بهره برداری رسیده به این گروه اختصاص داشته است. براساس داده های اعلام شده این طرح ها در دو بخش ایجادی و توسعه ای در استان های قزوین، آذربایجان شرقی، تهران، البرز، کرمانشاه و مرکزی راه اندازی شده اند که سهم استان های تهران و آذربایجان شرقی دو طرح بوده و سایر استان ها هر کدام یک طرح را به خود اختصاص داده اند. براساس آمار اعلام شده دو طرح مهم راه اندازی شده در استان تهران زمینه ایجاد اشتغال برای 111 نفر را در کشور فراهم نموده و برای این طرح ها سرمایه ای بیش از 25 هزار میلیارد ریال صرف شده است. اما آذربایجان شرقی نیز از میان طرح های مهم راه اندازی شده دو طرح داشته که به واسطه آنها زمینه ایجاد اشتغال برای 90 نفر فراهم شده است؛ سرمایه محقق شده برای اجرای این طرح نیز بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال است.

به واسطه راه اندازی طرح های مهم در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها در استان قزوین برای 80 نفر شغل ایجاد شده و برای راه اندازی این طرح سرمایه ای بالغ بر یک هزار میلیارد ریال صرف شده است. برای استان البرز نیز یک طرح مهم در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها راه اندازی شده و به واسطه این طرح زمینه ایجاد شغل برای 23 نفر در کشور فراهم شده است، اما سرمایه صرف شده برای راه اندازی این طرح بیش از یک هزار میلیارد ریال بوده است. داده های اعلام شده بعلاوه نشان دهنده آن است که سهم استان کرمانشاه نیز از میان طرح های مهم به بهره برداری رسیده یک طرح بوده که به واسطه این طرح زمینه ایجاد اشتغال برای 30 نفر در کشور فراهم شده است، سرمایه محقق شده برای این طرح بیش از 252 میلیارد ریال است. اما در استان مرکزی نیز با راه اندازی یک طرح مهم زمینه برای ایجاد 67 فرصت شغلی در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها ایجاد شد و برای راه اندازی این طرح نیز بیش از 245 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مقاصد سرمایه گذاری خارجی

اما در گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقاصد ورود سرمایه خارجی برای گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها نیز معرفی شده است. آمار منتشر شده از فرایند جذب سرمایه خارجی در بهار امسال بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد آنالیز 24 طرح به ارزش 554 میلیون و 416هزار دلار توانسته اند مجوز سرمایه گذاری خارجی کسب نمایند. با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان گفت این اندازه سرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ تعداد رشدی بیش از 26 درصد داشته و به لحاظ ارزشی نیز رشد نزدیک به 90 درصدی را ثبت نموده است. مجموع سرمایه گذاری مصوب از سوی هیات سرمایه گذاری خارجی در مدت مشابه سال قبل بیش از 292 میلیون دلار بوده که برای 19 طرح به تصویب رسیده بود. ارزیابی اعلام شده نشان دهنده آن است که سهم گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها از مصوبات هیات سرمایه گذاری خارجی برابر با 5 مصوبه است.

خراسان رضوی، خوزستان، قم، آذربایجان شرقی و تهران استان هایی هستند که از سوی هیات سرمایه گذاری خارجی مجوز سرمایه گذاری برای گروه محصولات غذایی و آشامیدنی ها دریافت نموده اند. براساس مصوبات هیات سرمایه گذاری خارجی، استان خراسان رضوی در این دوره زمانی یک مجوز سرمایه گذاری خارجی برای فراوری انواع پودر نوشیدنی فوری، انواع نوشیدنی آماده مصرف، بسته بندی پودر انواع نوشیدنی فوری با سرمایه گذاری حدود 15 میلیون دلاری دریافت نموده است. استان خوزستان نیز در این دوره زمانی مجوز سرمایه گذاری برای یک طرح را از هیات سرمایه گذاری خارجی اخذ نموده که در این خصوص می توان به فرآوری و بسته بندی برنج با سرمایه 350 هزار دلاری اشاره نمود. هیات سرمایه گذاری در دوره زمانی مورد آنالیز مجوز سرمایه گذاری فرآوری بسته بندی محصولات غذایی (چاشنی غذا، ادویه و زعفران) را برای استان قم با سرمایه 310 هزار دلاری نیز صادر نموده است.

مصوبات هیات سرمایه گذاری خارجی برای استان آذربایجان شرقی نیز در این دوره زمانی برای صنایع غذایی یک طرح بوده که در این خصوص می توان به فراوری خمیرمایه که به صورت افزایش سرمایه گذاری مصوب شده است، اشاره نمود. مجموع سرمایه پیش بینی شده برای این طرح بیش از 17 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. استان تهران نیز در دوره زمانی مورد آنالیز پیروز به اخذ یک مجوز از هیات سرمایه گذاری در زمینه صنایع غذایی شد که به فراوری و بسته بندی چای با سرمایه 4/ 1 میلیون دلاری اختصاص داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: اُکالا
انتشار: 18 دی 1400 بروزرسانی: 18 دی 1400 گردآورنده: gardeshia.ir شناسه مطلب: 2043

به "آمار رشد مالی را باور کنیم یا حرف مردم؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آمار رشد مالی را باور کنیم یا حرف مردم؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید