تعبیر خواب استخوان

به گزارش گردشیا، با تعبیر خواب استخوان،تعبیر خواب استخوان مرده،تعبیر خواب استخوان با گوشت،تعبیر خواب استخوان بدن و تعبیر خواب استخوان حیوانات مختلف آشنا شوید

تعبیر خواب استخوان

سرویس سرگرمی - دیدن استخوان نمایانگر قدرت و توانایی بیننده خواب است در حالی که شکستن آن نشان دهنده از دست دادن قدرت و توانایی است. این گونه رویاها می تواند ناشی از ساختار و حمایت درونی شما باشد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب استخوان

لیلا برایت می گوید: دیدن استخوان در خواب، نشانه انجام دادن کارهای زیاد است.

محمد بن سیرین: استخوان در خواب، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند که بی گوشت بود، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد. اگر بیند که او به کسی استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کمه استخوان کسی را که شکسته بود می بست، دلیل کند که بزرگی و صنعت های گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضی از معبران گفته اند: کار بینوائی از او به نوا شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود.

 1. امل و آرزو
 2. خویشاوندان
 3. فرزند
 4. قیم خانه و سرپرست
 5. مال و ثروت
 6. برادران
 7. دوست وشریک بود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان. معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالباً آن را (مال) تعبیر کرده اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است. به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان های محکم تر مجسم می شود. (نفایس الفنون) استخوان را (مال حرام) دانسته اند.

یونگ می گوید:

 • دیدن استخوان در خوابتان بیانگر کشف راز های شخصی، خانوادگی یا فرهنگی است. نمادی از نقاط قوت شماست که هنوز شناسایی نشده است.
 • خواب دیدن استخوان شکسته بیانگر کشف یا درک این است که نقاط ضعفی در برنامه هاتان یا خط فکری تان وجود دارد.
 • خواب شما ممکن است، توجه فوری شما را به سمت موقعیتی خاص یا رابطه ای خاص جلب کند.
 • دیدن یک سگ که استخوان می خورد یا می جود، بیانگر تمایلات و غرایز اولیه است.

استخوان جناق

یونگ می گوید: دیدنش در خوابتان بیانگر با هم بودن خانوادگی، جشن و امید است. اگر شما تکه بزرگتر جناق را بشکنید، احتمالا یک تغییر مثبت در اتفاق ها را تجربه خواهید کرد. اگر شما تکه کوچک استخوان جناق نصیبتان شود، خواب به نا امیدی اشاره دارد.

تعبیر خواب استخوان با گوشت

ابن سیرین: اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد.

مطیعی تهرانی: اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می گوید بوسیله کسی پولی به دست می آورید که تقریباً بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می افتد. داشتن استخوان در جیب، تأمین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می شود. بزرگ باشد تأمین بیشتر است و کوچک باشد تأمین کمتر.

تعبیر خواب دادن استخوان به دیگران

مطیعی تهرانی:

دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما. اگر شما به کسی استخوان می دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می شود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است. چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می آید که منع خیر می کنید. نه سودی به شما می رسد و نه راضی می شوید که دیگران از آن بهره مند شوند.

اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می گوید از طریق غیر مجاز نفعی می برید که بعدها و جدانتان احساس ناراحتی می کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می کنید. حالا اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می آید. اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می شود ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالاً گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده اید برای شما حادثه ای پیش می آید که صرفاً مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشکمک به خرج دهید می توانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید. بستن استخوان دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام می گیرد.

تعبیر خواب استخوان بدن

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید استخوان هایتان از زیر پوست بدنتان بیرون زده است، نشانه آن است که کسی قصد دارد شما را به خیانت وادار کند.
 • دیدن تپه ای از استخوان در خواب، نشانه آثار قحطی و آلودگی است.

لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که جلوی سگی استخوان می اندازید، نشانه آن است که دیگران محبت های شما را نادیده می گیرند.

تعبیرخواب استخوان مرده

لیلا برایت: اگر در خواب استخوان یک مرده را ببینید، بیانگر نیاز شدید شما به چیزی است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • استخوان های بیرون کشیده شده از گوشت: بدبختی
 • اسکلت یک مرده: از روی یک وصیت نامه به شما پول می رسد.
 • اسکلت یک زن: مرگ یک بچه
 • استخوان های حیوانات وحشی: اقدامات شما بی فایده خواهند بود.
 • استخوان های یک مرده: نگرانی و غم
 • استخوان ماهی: بیماری نزدیک است
 • استخوان نهنگ: شما گرایش به خود پسندی دارید.
 • حیوانات درحال جویدن استخوان: تباهی کامل
منبع: setare.com
انتشار: 12 آبان 1399 بروزرسانی: 12 آبان 1399 گردآورنده: gardeshia.ir شناسه مطلب: 1349

به "تعبیر خواب استخوان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب استخوان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید